Kvalitet

Kvalitet er alle medarbeideres ansvar og det skal prege arbeidet gjennom stort engasjement og god kompetanse. Vår overordnede målsetting er å gjennomføre alle våre aktiviteter uten skade på mennesker, dyr, miljø, materielle verdier og omdømme. Vi skal drive vår virksomhet i samsvar med lover og regler og på en slik måte at våre aktiviteter gir minst mulig påvirkning på det ytre miljøet.

Etiske retningslinjer

Pro-Flex AS skal bare involvere seg i aktiviteter som er i samsvar med lover og regler, inngåtte avtaler og våre egne retningslinjer for god forretningsetikk. Bedriften skal tilby sine tjenester og produkter på en slik måte at bedriftens,  kundens og samarbeidspartnerens rettigheter og forpliktelser ivaretas.

HMS

Gjennom systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og med dedikert medvirkning fra alle ansatte, vil vi sørge for å nå våre mål om et sikkert og godt arbeidsmiljø, engasjement og trivsel på arbeidsplassen.